Упис у средњу школу

Полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима

Обавештење о пријављивањеу за полагање пријемних испита за упис у школе за ученике са посебним способносима погледајте овде:

http://www.osvladaaksentijevic.edu.rs/vest.aspx?id=1797

Полагање завршног испита

Завршни испит који се полаже на крају основне школе од школске  има три улоге:
- функцију сведочанства о усвајању основних знања, умења и компетенција током основног образовања
- селекциону функцију, јер његов резултат утиче на избор будуће школе и
- евалуациону функцију, -проверава се степен остварености образовних стандарда на крају основног образовања. 
Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред, без обзира на то коју ће школу након тога уписати.

У бодовању успеха ученика максималан број поена који ученик може да добије је 30 са завршног испита, по 10 на основу сваког од три теста и 70 од успеха у школи. Општи успех из школе бодује се тако што се успех остварен на крају шестог разреда, заокружен на две децимале, помножи бројем четири (4), а општи успех остварен на крају седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5). Када сва три добијена производа саберу, добија се укупан број бодова из школе.

Композитни тест састоји се од питања из предмета историја, географија, биологија, физика и хемија.

Пробни завршни испит у школској

Испит из српског језика полаже се у

Испит из математике полаже се

Комбиновани тест полаже се .

Конкурс за упис у средњу школу и Информатор могу се набавити у Просветном прегледу (Дечанска бр.6, Београд).

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Сваке године, са ученицима осмог разреда, радимо професионалну оријентацију, а са заинтересованим ученицима осмог разреда у нашој школи се ради и професионално саветовање.

1. ШТА СВЕ ОБУХВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

А) Професионално информисање, које подразумева давање информација о постојећим образовним профилима, школама, условима уписа на поједине смерове, захтевима које постављају одређена занимања (нпр. здравствени услови , способности, услови рада...) Ове информације ученици добијају путем радионица које се организују у оквиру пројекта "Професионална оријентација на преласку у средњу школу"; перко паноа посвећеног овој теми и у индивидуалним разговорима са школским психологом или разредним старешинама.

Од школске 2012,13. године, поред уобичајених активноси у оквиру професионалне оријентације, у нашој школи примењује се пројекат Професионална оријентација на преласку у средњу школу.
Циљ пројекта је да се успостави добар програм професионалне оријентације за децу на прелазу у средњу школу који ће омогућити лакше проналажење одговарајућег усмерења у даљем школовању наших ученика. Претпоставка овог модела је да ће се утицањем на развој позитивних личних особина, вредносног система, ширењем интересовања и спознајом сопствених талената, постићи да ученик донесе ваљану и реалну одлуку о избору будуће школе. Програм се спроводи највећим делом кроз занимљиве радионице, са ученицима седмог и осмог разреда, на часовима редовне и изборне наставе ( часови одељењског стрешине, српског језика, ликовне културе, информатике, грађанског васпитања, биологије, географије).

Пројекат ПО на преласку у средњу школу има пет фаза:

  1. 1.Самоспознаја - препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
  2. 2.Информисање о занимањима и каријери - припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана одлука о избору занимања;
  3. 3.Упознавање са путевима образовања - мрежом школа - познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
  4. 4.Реални сусрети са светом рада - преко анкетирања представника занимања, стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети са светом рада и опробавање у појединим занимањима;
  5. 5.Доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално, промишљено и одговорно доношење одлуке о избору школе или занимања.

 

Б) Професионално саветовање, које обухвата прикупљање података о способностима, особинама личности, радним навикама, интересовањима, здравственом стању, путем задавања тестова и анкета, њихову анализу и индивидуално давање повратне информације о резултатима тестирања.

2. НА ШТА БИ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ ТРЕБАЛО ДА ОБРАТЕ ПАЖЊУ ПРИЛИКОМ ОПРЕДЕЉИВАЊА ЗА ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ

какав је био досадашњи успех у школи (број бодова потребан за одређену школу и профил) способности детета (какве су радне навике детета,

колико труда ученик улаже да би постигло успех,

колико је детету потребно времена да научи нешто,

који предмети му иду лакше, а који теже,...)

која су интересовања ученика (које предмете воли, а које не;

какав је резултат теста професионалних интересовања;

да ли су интересовања развијена, или нису,

па је потребно упутити га на литературу где може да се обавести о различитим занимањима...)

здравствено стање детета (да ли постоји неко хронично обољење које би онемогућило бављење неком врстом посла- нпр. алергије искључују занимања у којима се долази у додир са хемијским супстанцама; ...)

особине личности детета (да ли је дете динамично или смирено,

да ли више воли да буде окружено другим људима, или више воли мир и тишину,

колико је радознало, колико је савесно...)

3. ГДЕ НАЋИ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Постоји више публикација које су намењене пружању информација о упису. Основне су: Конкурс за упис у средње школе (у коме су наведене све средње школе, смерови и број ученика који се прима на сваки од смерова) и Информатор (који даје информације о томе колико је бодова било потребно да би се у некој школи уписао одређени смер, за неколико година уназад). Поред овога, корисно је набавити и публикацију Водич за избор занимања - куда после основне школе, коју је сачинила група психолога Националне службе запошљавања. У овој књижици можете наћи кратке неформалне тестове који могу да помогну детету да одреди у којим областима су највише развијене његове способности и интересовања, као и кратке описе занимања у којима се наводе и способности потребне за одређено занимање и професионалне обласи којима припада занимање. Конкурс, Информатор и Водич за избор занимања можете набавити у књижари Просветног прегледа која се налази у Дечанској улици, у Београду.

Корисни линк: www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs.

 

Проверите колико је потребно бодова за упис на одређени смер

 

Уколико желите да погледате колико је прошле године било потребно бодова за упис у поједине школе, то можете да урадите на презентацији Министарства. Кликните на линк, на добијеној страни изаберите: Округ: град Београд и притисните тастер Прикажи.  https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/