Поштовани, 

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовни-васпитни рад у школама на територији Републике Србије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак школовања учењем на даљину. 

Почетак реализације васпитно-образовног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Смернице за реализацију рада путем учења на даљину, у периоду када нема непосредне наставе, а у зависности од нивоа образовања и облика који је предвиђен су: 

1. Едукативни садржаји за учење на даљину који се емитују на трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал 3) за ученике основне школе:

Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани наставни садржаји који обухватају наставне јединице изабраних предмета у складу са прописаним планом и програмом;

- Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима који ће дан раније бити достумап на сајту Министарства просвете, неуке и технолошког развоја (www.rasporednastave.gov.rs);

- За ученике од 1-7. разреда, емитоваће се образовни садржаји од по два часа дневно;

- За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту; 

- За ученике којим је потребан структуиран индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), ИОП1, ИОП2 и ИОП3 потребно је да наставници припреме посебне материјале за учење и да их учине доступним ученицима у договору са њиховим родитељима/старатељима.

- У случају да интернет није доступан свим ученицима, обавеза је директора и одељењских старешина да распоред часова који ће бити емитован на РТС Канал 3 редовно објављују на месту које је директно ученицима и родитељима: улаз школе, спољашња огласна табла, а може се прослеђивати и путем друштвених мрежа и SMS порука.

- Истовремено са емитовањем ТВ часова, наставници су у обавези да, у сарадњи са одељењским старешинама, остваре потребну комуникацију са ученицима и / или њиховим родитељима када је потребно да дају додатна упутства за учење након емитованих саржаја (додатне презентације или задаци за вежбање и радној свесци, домаћи задаци, есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго). Ово се односи и на предмете који ће бити мање застуљени учењем преко канала РТС Канал 3 (музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, страни језик, техника и технологија и друго)

 

2. Онлајн платформе као подршла наставе на даљину

- Наставницима и уеницима на располагању је велики број онлајн платформи (Viber. Zoom, Microsoft Team), као и национална платформа за онлајн учење Моја школа. Њиховим коришћењем наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја.

- Упутства за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно.

На званичној страни Министраства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.

 

3. Праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину

На основу материјала које наставници достављају ученицима и на основу повратних информација ученика након праћења ТВ лекција (часова) и других образовних садржаја, потребно ја да наставници бележе податке о напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, структурирана вежбања и провере, есеји, пројекти, презентације, цртежи и сл.). Своје продукте и домаће задатке ученици могу достављати наставницима путема мејла (слике, фајлова) или у оквиру одабране онлајн платформе. 

 

4. Додатни видови подршке ученицима у учењу на даљину

Потребно је да одељењске старешине подстичу ученике на редовно учење и рад, да им пруже подршку у томе, при чему могу користити различите видове електронске комуникације. Ова комуникација је у функцији пружања психо-социјалне подршке и од посебне је важности за ученике и родитеље у привремено отежаним условима и у припреми за прелазак на редовни режим наставе и учења.

 

5. Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави, родитељи могу добити позивом на број 011/735 05 57